Vizija inštituta

Z ustanovitvijo in delovanjem zavoda Obisan želimo prispevati k odkrivanju in vpeljevanju ekološko sprejemljivih tehnologij na vsa področja našega življenja. Prvi korak našega delovanja je preučitev možnosti uporabe elektrooksigenirane vode v zdravstvu, živilskopredelovalni industriji, živinoreji in preučitev njenega vpliva na okolje.

 

Zdravstvu je bistvena skrb nadzor prisotnosti mikroorganizmov v človekovem okolju. Glavni cilj je varovanje zdravja ljudi, kjer lahko s preventivnim delovanjem preprečimo širjenje okužb. V ta namen se uporablja tudi veliko različnih razkužil, ki imajo omejeno delovanje na mikroorganizme in imajo veliko stranskih učinkov.

 

V postopkih pridelave hrane je potrebno zagotoviti varovanje zdravja potrošnika kot končnega uporabnika. Tudi tukaj ne moremo mimo ustreznih postopkov čiščenja in razkuževanja. Poudariti moramo, da se uporablja velike količine različnih biocidnih sredstev, ki so agresivna in njihovih razgradnih spojin znajde v okolju.

 

Živinoreja je občutljiva panoga, ki je vpeta v ekonomske tokove. Tako se od vsake živinorejske panoge pričakuje zanesljiva pridelava, kar seveda zahteva veliko mero preventivnih ukrepov za zagotovitev zdravja živali. To se lahko doseže le z dobrimi zrejnimi pogoji, kamor prištevamo tudi okolje brez škodljivih mikroorganizmov.

 

V zavodu menimo, da bo elektrooksigenirana voda spremenila naša življenja in bo doprinesla k večji varnosti pridelave in predelave hrane za končnega potrošnika in zanesljivejši nadzor mikrobnega sveta v naši neposredni bližini.